วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เวปไซต์คลังความรู้
วิชา  ภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


ครู  นิสา   พันธุ์เสือ